Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky www.bubabikes.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bubabikes.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania Predávajúceho: BUBABIKES s. r. o., Prúty 576/4, Žilina 010 04

IČO: 53 354 249

DIČ: 21213431039

Bankové spojenie: IBAN: SK92 0200 0000 0043 6830

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75743/L

E-mail: bubabikes@gmail.com

Tel. číslo: +421 904 704 534

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79 Žilina 1

Článok I - Pojmy

Predávajúci

spoločnosť BUBABIKES s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, zmluvy o úprave, oprave veci alebo inej nepomenovanej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva") koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E- shopu predáva Tovar (poskytuje služby)

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

E-shop

internetový obchod, formuláre Predávajúceho umiestnené na doméne www.bubabikes.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E- shope

Celkovácena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní ako aj nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

VOP

tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Článok II - Všeobecné ustanovenia

 • Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E- shopu.

Článok III - Objednávka a uzavretie zmluvy

 • Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bubabikes.sk .
 • Popis Tovaru, jeho hlavné vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v E-shope.
 • Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 • Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" pri vybratom Tovare sa vybratý Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 • V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 • K cenám za jednotlivé Tovary vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní sa pripočíta aj cena za dopravu, dodanie podľa zvoleného druhu dopravy, poštovné a iné náklady a poplatky.
 • Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby", čím Spotrebiteľ potvrdzuje, že si je vedomý toho, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Celkovú cenu. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla

"Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami E- shopu."

 • Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach Tovaru,
 • Celkovej cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 • Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e- mailovú adresu Spotrebiteľa informáciu o doručení Objednávky.
 • Predávajúci do 5 pracovných dní Objednávku Spotrebiteľa akceptuje, inak Objednávka zaniká. V prípade, ak Tovar nebude možné dodať v lehote uvedenej v Objednávke, Predávajúci oznámi Spotrebiteľovi novú dobu dodania. Spotrebiteľ je oprávnený Objednávku zrušiť alebo akceptovať novú dobu dodania. V takom prípade lehota 5 pracovných dní plynie od momentu akceptácie novej doby dodania. Ak Spotrebiteľ na ponuku Predávajúceho nebude reagovať, má sa za to, že zmenu lehoty dodania neakceptoval a Objednávka uplynutím 10 pracovných dní od doručenia Objednávky Predavajúcemu zaniká.
 • Predávajúci v e-maile o akceptácii Objednávky doručí nasledovné:
 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke a pokynmi na úhradu Celkovej ceny,
 • znenie VOP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • Doručením akceptácie Objednávky podľa bodu 10 a 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV - Platobné a dodacie podmienky

 • Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 • cez platobnú bránu
 • bankovým prevodom, alebo
 • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
 • Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Celkovú cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 • Úhradou sa rozumie moment pripísania Celkovej ceny na účet Predávajúceho.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote uvedenej v Objednávke, ak tieto VOP neuvádzajú inak.
 • Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
 • Záväzok Predávajúceho dodať Tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať Tovar Spotrebiteľovi v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie Tovaru a Spotrebiteľ si Tovar neprevzal alebo odmietol prevziať.
 • V prípade, ak si Spotrebiteľ Tovar neprevezme alebo ho odmietne prevziať a Tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo je oprávnený od Spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním Tovaru a iné s tým súvisiace poplatky, a to aj opakovane.
 • Predávajúci je okrem ods. 8 tohto článku oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 • ak pri platbe cez platobnú bránu alebo prevodom Spotrebiteľ nezaplatil Celkovú cenu v lehote 15 dní od akceptácie Objednávky,
 • ak Spotrebiteľ neprevezme objednaný Tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 • ak aj napriek všetkému úsiliu, ktoré možno od Predajcu požadovať, nie je schopný dodať Tovar, najmä z dôvodu, že Tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach ho inak zaobstarať,
 • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca Tovar nakupuje.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy e-mailom alebo poštou. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia. Už zaplatenú Celkovú cenu vráti Predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, pokiaľ sa so Spotrebiteľom nedohodne inak.
 • Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie Tovaru Spotrebiteľovi.
 • Predávajúci je oprávnený akékoľvek svoje nároky voči Spotrebiteľovi uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Spotrebiteľom a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 • Do času kým nebola Objednávka Spotrebiteľovi expedovaná, môže Spotrebiteľ Objednávku odvolať e- mailom. V prípade odvolania Objednávky Predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená Celková cena a došlo k odvolaniu Objednávky podľa tohto bodu VOP, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi už zaplatenú Celkovú cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, pokiaľ sa so Spotrebiteľom nedohodne inak. Odvolanie Objednávky musí obsahovať označenie Tovaru, dátum objednania Tovaru, číslo Objednávky, meno a priezvisko Spotrebiteľa, číslo IBAN na vrátenie platby.

Článok V - Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
 • Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 • Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 • písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 • e-mailom na adrese bubabikes@gmail.com
 • Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním alebo odovzdaním na adrese sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 • Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 • Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP alebo vrátenia Tovaru Spotrebiteľom alebo preukázania zaslania Tovaru späť Predávajúcemu, podľa toho ktorý úkon nastane neskôr, vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky však Predávajúci Spotrebiteľovi vracia len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý bol ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (takým tovarom sa rozumie napríklad objednávka bicykla značky Drössiger so zmenovou požiadavkou),
 • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru, vrátane zariadenía obsahujúceho softvér, predávaných v ochrannom obale (napríklad fólia, obálka, púzdro a iné), ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • preprava Tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI - Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Celkovej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

Článok VII - Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 • Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
 • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
 • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
 • V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom na adresu bubabikes@gmail.com kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 • V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád postupom podľa ods. 4 tohto článku VOP. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený uplatniť si práva podľa č. IV ods. 8 týchto VOP.
 • Spotrebiteľ je povinný Tovar reklamovať poštou, kuriérskou službou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s očisteným Tovarom, dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
 • svoje identifikačné údaje,
 • údaje Predávajúceho,
 • opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
 • jasný a určitý popis vady Tovaru,
 • práva zo zodpovednosti za vady, ktoré si uplatňuje
 • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 • Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď e-mailom, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným. Záručná doba pri oprave alebo úprave veci je tri mesiace, pokiaľ Predávajúci neuvedie inak.
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
 • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.
 • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 • Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) Tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru, ktorý je bez vád.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 • O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie Tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to nespôsobí Spotrebiteľovi závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší

počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru, právo na výmenu Tovaru mu nepatrí.
 • Ak Predávajúci predáva vadný alebo použitý Tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, Spotrebiteľ nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný Tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
 • Ak má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Predávajúci je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Predávajúci neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Spotrebiteľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok VIII - Osobné údaje a ich ochrana

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.bubabikes.com v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok IX - Alternatívne riešenie sporov

 • Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015

Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 • Subjektom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov orgán alternatívneho riešenia sporov, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR - https://www.mhsr.sk
 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok X - Záverečné ustanovenia

 • Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.

z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy

alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 • Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.11.2020

Príloha č. 1 VOP - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa dodania Tovaru)

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho: BUBABIKES s. r. o., adresa Predávajúceho: Prúty 576/4

Žilina 010 04

e-mail: bubabikes@gmail.com

týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania Tovaru: ......................................

Dátum doručenia Tovaru: ......................................

Číslo Objednávky : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................

Dátum: ...............................................


Príloha č. 2 VOP - Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 • keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar,
 • ak sa Tovary objednané spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,
 • ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný Tovar.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
 • v prípade e-mailu na adrese: bubabikes@gmail.com
 • v prípade listu na adrese sídla Predávajúceho, t. j. na adrese BUBABIKES s.r.o., Prúty 576/4, Žilina 010 04

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali, je uvedený nižšie v texte.

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to Celkovú cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Platba za zakúpený Tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

Zašlite nám Tovar späť alebo ho prineste na našu adresu BUBABIKES s.r.o., Prúty 576/4, Žilina 010 04 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 • Informácia o úhrade nákladov na vrátenie Tovaru Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate vy.
 • Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.