Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Informačná povinnosť

BUBABIKES plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tomto texte sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

1.Pojmy:

spoločnosť BUBABIKES s.r.o., IČO: 53 354 249, Prúty 576/4, Žilina 010 04, zapísaná v Obchodnom

Prevádzkovateľ registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75743/L, kontakt: +421904704534, bubabikes@gmail.com , ktorá v súvislosti s predajom tovarov a poskytovaním služieb spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci - fyzické osoby.

Osobné údaje akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytne.

i.) v prípade objednávky zrealizovanej prostredníctvom e-shopu, zmluvný vzťah vzniká akceptáciou objednávky prevádzkovateľom.

Zmluvný vzťah ii.) v prípade poskytnutia služby, zmluvný vzťah vzniká prevzatím veci prevádzkovateľom o čom prevádzkovateľ a dotknutá osoba spíšu preberací protokol.

2. Ktoré osobné údaje spracúvame

Spracúvame rôzne druhy informácii od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch, a to najmä nasledovné osobné údaje:

 • Predaj tovaru a poskytovanie služieb

Za týmto účelom spracúvame o našich zákazníkoch údaje, ktoré poskytujú pri uzatvorení zmluvy alebo ktoré sú na jej výkon potrebné (napríklad identifikačné a fakturačné údaje zákazníka), či pri komunikácii s nami

(napríklad kontaktné údaje).

 • Marketingová komunikácia

Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi ohľadom zasielania informačných materiálov o tovaroch a službách a komunikácie v rámci marketingových aktivít, zhromažďujeme základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb.

 • Webstránka

Naša spoločnosť získava osobné údaje potencionálnych zákazníkov z našich webových stránok.

Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o konkrétnu službu si môže zákazník objednať tovary a služby našej spoločnosti. Zoznam webových stránok spoločnosti: www.bubabikes.sk, bubabikes.sk/internetovyobchod/

 • Výkon práv dotknutej osoby

Za účelom plnenia našich zákonných povinností podľa Nariadenia či Zákona, bližšie popísaných v časti 7 a 8. Tohto dokumentu, spracúvame osobné údaje potrebné pre vybavenie požiadaviek dotknutých osôb na uplatnenie ich práv, najmä v rámci evidencie žiadostí a žiadateľov o uplatnenie práv dotknutej osoby.

3. Ako osobné údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov a na rôznych právnych základoch, a to najmä:

 • v súvislosti a na základe plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení podľa osobitných zákonov, najmä podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, z. č. 59/2018 Z. z. Exekučný poriadok, zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 431/2002 o účtovníctve, zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Nariadenie a ďalších. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou povinnosťou a neposkytnutie by nám znemožnilo pokračovať v zmluve so zákazníkom, prípadne si splniť naše zákonné povinnosti;

 • v súvislosti a na základe plnenia zo zmluvného vzťahu, a teda poskytnutia služby či dodania objednaného tovaru, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo uzavrieť zmluvu so zákazníkom;

 • v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a tovarov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, budovanie značky a dobrej povesti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;

 • v súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk vlastných tovarov a služieb zákazníkom (priamy marketing), na základe našich oprávnených záujmov. Priamy marketing sa neuskutočňuje vo vzťahu k bývalým zákazníkom.

 • na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu.

Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov.

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme.

Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

Internetové stránky, ktoré prevádzkujeme (www.bubabikes@gmail.com) používajú cookies a podobné technológie (ďalej len "cookies"). Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Ukladanie cookies môžete prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača vypnúť alebo obmedziť len na niektoré druhy cookies. Cookies uložené vo vašom zariadení môžete taktiež kedykoľvek vymazať. Bližšie informácie nájdete v návode k internetovému prehliadaču, ktorý používate. V prípade úplného vypnutia cookies, nemusia byť niektoré funkcionality našich stránok dostupné.

Viac informácií o používaní cookies nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej internetovej stránke.

4. Ako a komu osobné údaje poskytujeme

Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a v potrebnom rozsahu

 • Tretie osoby Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať poskytované služby a tovary. Sú to najmä osoby a spoločnosti, ktoré pre nás zabezpečujú doručovanie tovarov, administratívne, účtovné, daňové a právne služby, marketingové aktivity a iné poradenské a konzultačné činnosti. Tieto osoby si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu osobných údajov.

 • Iní príjemcovia

Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:

 • dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy,

 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia,

 • postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov, iv. ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Osobné údaje zdieľame aj s osobami, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb a webovej lokality.

5. Ako dlho osobné údaje uchovávame

Osobné údaje uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

 • na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;

 • z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;

 • z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;

 • z dôvodu oprávnených záujmov - po dobu trvania existencie účinnej možnosti ochrany našich práv (napr.

planutie premlčacej lehoty podľa príslušných predpisov), do namietnutia spracúvania;

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely (napr. archivácia).

6. Ako chránime osobné údaje

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. V súlade s Nariadením a Zákonom sme prijali mnohé technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

7.Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia a Zákona a ich uplatnenie

a) Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

b) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia, § 22 Zákona)

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

c) Právo na výmaz osobných údajov (právo na "zabudnutie") (čl. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia, § 26 Zákona)

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia, § 27 Zákona)

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia, § 14 Zákona)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania (čl. 77 Nariadenia, § 100 Zákona) Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web:

www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220

8. Spôsob uplatňovania výkonu práv dotknutej osoby

Ako náš zákazník a dotknutá osoba môžete v stanovenom rozsahu realizovať svoje práva (uvedené v časti 7.) podaním žiadosti na výkon práva dotknutej osoby, a to:

- zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa: BUBABIKES s. r. o., Prúty 576/4, Žilina 010 04 - e-mailom na adresu: bubabikes@gmail.com

V prípade, ak budeme mať pochybnosť o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť, sme oprávnení požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti.

Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

O vybavení vašej žiadosti vás budeme informovať bez zbytočného odkladu, maximálne do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Budeme Vás informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.